Myth Telescopic Camcrane - 12m
Model: SC-Techno 12
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 60 ngày

Các thông số kỹ thuật cơ bản của phần cơ khí cho loại cẩu có chiều dài 12m Myth loại Telescoping crane:
 - Max. Arm Reach: 9.10m
 - Min. Arm Reach: 2.45m
 - Max. Lens Height: 9.20m
 - Min. Lens Height: 6.31m
 - Max Telescping extent: 6.65m
 - Payload of pan & tilt remote head:35kg
 - Tilt Range: -59 degree ~ +53 degree
 - Min. Speed: 0.08m/s
 - Max Speed: 1.2m/s
 - Total weight: 680kg ( chưa kể khối lượng của đối trọng)
 Thông số kỹ thuật của Remote head:
 - Max. payload: 30kg
 - Max. speed: 360° in 3 sec
 - Min. speed: 360° in 90 sec
 - Tilt range: ±720°
 - Pan range: Unlimited
 - Head weight: 15kg
 - Shipping weight: 70kg
 Electronic part specification
 - Power input: AC95-265V or DC12-17V (Adaptor)
 - Power output: DC13.5V

Gói sản phẩm bao gồm:
1. Phần cơ khí của cẩu 12m loại Telescoping crane bao gồm:
1.1 Crane base :Ultra stable crane base with 4 pneumatic wheels
            1.1.1 Crane base          x1
            1.1.2 Big push/pull bar  x1
            1.1.3 Pneumatic wheel  x4
            1.1.4 Leveling jacks       x4
1.2 Telescoping column
      Pan and tilt lock and another additional 0.4m vertical range
1.3 Telescoping arm      
            1.3.1 Telescoping arm               x1
            1.3.2 Safety fence                     x1
1.4 Control unit for telescope 
            1.4.1 Hand control for telescoping and speed adjustment x 1
            1.4.2 Control cable for telescope                                 x 1
1.5 Counterweights
            1.5.1 13kg steel counterweight                          x30
            1.5.2 1/2 steel counterweight                            x2
            1.5.3 1/4 steel counterweight                            x2
            1.5.4 1/8 steel counterweight                            x2
            1.5.5 Sliding counterweight trolley                     x1
            1.5.6 Doughnut counterweight                            x2
            1.5.7 Screw and Screw shaft for counterweights           x2
1.6 Electronic unit
            1.6.1 Power and control box     x1
            1.6.2 Main cable                       x1
            1.6.3 Power cable                     x1
1.7 Autohorizon unit
            1.7.1 Autohorizon motor unit                  x1
            1.7.2 Autohorizon unit power cable        x1
2. Phần điều khiển Pan và tilt remote head và camera control unit
2.1 Pan and tilt remote head
            2.1.1 Remote head                   x1
            2.1.2 Tilt motor                                    x1
            2.1.3 Pan motor                        x1
            2.1.4 Head control cable                       x1
2.2 Broadcast camera control unit
            2.2.1 Lens motor                                              x2
            2.2.2 Lens motor mounting kit                           x1
            2.2.3 Fuji lens gear (Focus&Iris)                                   x2
            2.2.4 Canon lens gear(Focus&Iris                   x2
            2.2.5 Lens control cable                                                x1
            2.2.6 Zoom adaptor cable (From Canon to Fuji) x1
            2.2.7 3/8 crews                                                            x2
            2.2.8 Video cable                                              x4
            2.2.9 Camera power cable                                x1
2.3 Bàn điều khiển Control desk
     Control desk for controlling head and camera
            2.3.1 Control desk                                 x1
            2.3.2 Cable connecting with crane         x1
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang