Modular Digital Matrix Switchers from 4x4 to 32x32 with SpeedSwitch Technology
Model: XTP3200(CP4ix3+CP4ox3+CP4oHDMIx1+CP4ox2)
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 45 ngày

XTP 3200 c/w XTP CP 4i x3+XTP CP 4o x3+XTP CP 4o HDMI x1+XTP CP 4o x2
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang