Modular Digital Matrix Switchers from 4x4 to 32x32 with SpeedSwitch Technology
Model: XTP3200(CP4iHDMIx2+CP4iVGA x3+CP4oHDMI x3)
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 45 ngày

XTP 3200 c/w XTP CP 4i HDMI x2 + XTP CP 4i VGA x3 + XTP CP 4o HDMI x3
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang